සිනමා ශාලා විවෘත වෙන දිනය මෙන්න | Colombocall සිනමා ශාලා විවෘත වෙන දිනය මෙන්න - Colombocall

Hot News

සිනමා ශාලා විවෘත වෙන දිනය මෙන්නසිනමා ශාලා සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුකූලව එළඹෙන 27 සිට යළි විවෘත කෙරෙනවා.
දිවයිනපුරා පිහිටි සියලුම සිනමා ශාලා සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුකූලව එළඹෙන ජුනි 27 වනදා සිට මහජනතාවට යළි විවෘත වන බව සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළා.