සුරාසැල් විවෘත කිරීමට රජය තීරණය කරයි ! | Colombocall සුරාසැල් විවෘත කිරීමට රජය තීරණය කරයි ! - Colombocall

Hot News

සුරාසැල් විවෘත කිරීමට රජය තීරණය කරයි !ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ ප්‍රදේශවල සුරාසැල් විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ, සීමාවන්ට අනුව බවයි වාර්තා වන්නේ.
කොළඹ සහ ගම්පහ ප්‍රදේශවල පිහිටි බලයලත් සුපිරි වෙළදසැල් වල පිහිටි මත්පැන්හල් වල මත්පැන් විකිණීමට අවසර හිමිව තිබෙනවා