මුහුදු මහා විහාරයේ මායිම් කණු ඉවත් කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විමර්ශනයක් ! | Colombocall මුහුදු මහා විහාරයේ මායිම් කණු ඉවත් කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විමර්ශනයක් ! - Colombocall

Hot News

මුහුදු මහා විහාරයේ මායිම් කණු ඉවත් කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විමර්ශනයක් !​පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරයේ බිම් කොටසක අනවසරයෙන් සිටුවා තිබූ මායිම් කණු ඉවත් කළ පුරාවිද්‍යා සහ වෙරළ සංරක්ෂණ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇතැයි අනාවරණය වෙයි.
පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරයට අයත් ඉඩම් සහ ඊට යාබද වෙරළ තීරය පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. එම රක්ෂිතයට අයත් කොටසක ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් අනවසරයෙන් මෙලෙස කණු සිටුවා තිබේ.
ඒ පිළිබඳ පුරාවිද්‍යා සහ වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්ත​මේන්තුවට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත අනවසර මායිම් කණු ඉවත් කිරීමට පුරාවිද්‍යා සහ වෙරළ සංරක්ෂණ නිලධාරීන් කටයුතු කරන ලදී.
එලෙස මායිම් කණු ඉවත් කිරීමට පෙර එම කණු ඉවත් කර ගන්නැයි අදාළ පිරිසට දන්වා ඇතත් ඔවුන් ඒවා ඉවත් කර ගෙන නැත.
පුරාවිද්‍යා සහ වෙරළ සංරක්ෂණ නිලධාරීන් මේ පිළිබඳව පොතුවිල් පොලිසියට ද පැමිණිලි කර ඇති අතර, එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිසි පියවර නොගැනීම නිසා ඉකුත් 12 වැනිදා පොලිස් ආරක්ෂාව සහිතව ගොස් මෙම අනවසර මායිම් කණු ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබිණි.
ඉන් අනතුරුව එම ඉඩම් අල්ලා ගත් පිරිස පොතුවිල් පොලිසියේ කර ඇති පැමිණිල්ලකට අනුව එකී කණු ඉවත් කළ රජයේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව පොතුවිල් පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.