කොරෝනා ආසාදනය වූ තවත් රෝගීන් 9 ක් | Colombocall කොරෝනා ආසාදනය වූ තවත් රෝගීන් 9 ක් - Colombocall

Hot News

කොරෝනා ආසාදනය වූ තවත් රෝගීන් 9 ක්
ශ්‍රී ලංකාවේ  තුළ කොවිඩ් 19 ආසාදනය වූ තවත් රෝගීන් 9ක් වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව සමස්ත රෝගීන් ගණන 925ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ