රජය සුරාසල්වලින් දින 15ක කාලයක් තුළ රුපියල් කෝටි 200 ක් ලාභ ලබයි | Colombocall රජය සුරාසල්වලින් දින 15ක කාලයක් තුළ රුපියල් කෝටි 200 ක් ලාභ ලබයි - Colombocall

Hot News

රජය සුරාසල්වලින් දින 15ක කාලයක් තුළ රුපියල් කෝටි 200 ක් ලාභ ලබයි
දින 68ක පමණ කාලයක් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක කොට රට විවෘත කිරීමෙන් පසු මෙරට සුරාසල්වලින් දින 15ක කාලයක් තුළ රුපියල් කෝටි 200ක (රැපියල් බිලියන 2ක්) බදු ආදායමක් රජයට ලැබුණ බව මුදල් අමාත්‍යංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේය.
ඇඳිරියෙන් පසු විවෘත වූ සුරාසල් අසල දින ගණනාවක් දිගු පෝලිම් පැවති අතර බොහෝ සුරාසල්වල රාක්ක දින දෙක තුනක් තුළ හිස් වී ගියේය. මෙම දිනවල වැඩිපුර අලෙවි වී ඇත්තේ සැර මත්පැන් වර්ග බවද කියැවේ. මෘදු මත්පැන් වර්ග අලෙවි වී ඇත්තේ අඩු ප්‍රමාණයකි