ප්‍රථිවිය ආසන්නයට ග්‍රාහකයක් ලඟා වෙලා ! | Colombocall ප්‍රථිවිය ආසන්නයට ග්‍රාහකයක් ලඟා වෙලා ! - Colombocall

Hot News

ප්‍රථිවිය ආසන්නයට ග්‍රාහකයක් ලඟා වෙලා !
ප්‍රථිවිය ආසන්නයට ග්‍රාහකයක් ළඟා වී ඇති බව තාරකා විද්‍යාඥයින් පවසයි.

විද්‍යාඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ ග්‍රාහකය පෘථිවිය ආසන්නයට පැමිණියත් ඉන් කිසිඳු හානියක් සිදු නොවන බවයි.
එම ග්‍රාහකය නම් කොට ඇත්තේ 1998 OR2 ලෙසයි.
1998 OR2 ග්‍රාහකය සැතපුම් මිලියන 3.9 ක් පසුකර යයි.
එය පෘථිවියේ සිට සඳට ඇති දුර මෙන් 16 ගුණයක් විශාල ය.