එක බසයකට පනහක් විතරයි ! බස් සියල්ල සූදානම් | Colombocall එක බසයකට පනහක් විතරයි ! බස් සියල්ල සූදානම් - Colombocall

Hot News

එක බසයකට පනහක් විතරයි ! බස් සියල්ල සූදානම්දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කර ජන ජීවිතය ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මගී ප්‍රවාහන සේවාවන් සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලි හා බලශක්ති ඇමැති මහින්ද අමරවීර පැවසීය.
ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළහොත් රජයේ ඉල්ලීම අනුව ජන ජීවිතය ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය මගී ප්‍රවාහන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ප්‍රවාහන නිලධාරීන් සමග අමාත්‍යාංශයේදී  17 දා පැවති සාකච්ඡාවේදී තීරණ කිහිපයකට එළැඹ ඇත.
රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික කාර්යාලවල සේවකයන්ගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා මූලිකත්වය ලබාදීමට නියමිතය. ඒ අනුව ලංගම බස්රථ 5000ක් සූදානම් කර ඇති අතර, දුම්රිය ගමන් වාර 300ක් පමණද සැලසුම් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
පුද්ගලික අංශයේද බස් රථ දහඅට දහසක් පමණ තිබේ. සියලු මගීන් මුඛ ආවරණ පැලඳ ගමන් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති අතර, මීටරයක දුර සිටින ආකාරයෙන් ගමන් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇත. ඒ අනුව එක් දුම්රිය පෙට්ටියක මගීන් 50කට සීමා කිරීමටද තීරණය කර තිබේ. ගමන් වාර ආරම්භය හා අවසානයේ බස් රථ හා දුම්රිය ජීවානුහරණය කිරීමද අනිවාර්ය කර තිබේ.