රුපියල් 5000 බැගින් ගෙවීමේදී දේශපාලනයෙන් තොරව ගෙවන්න | Colombocall රුපියල් 5000 බැගින් ගෙවීමේදී දේශපාලනයෙන් තොරව ගෙවන්න - Colombocall

Hot News

රුපියල් 5000 බැගින් ගෙවීමේදී දේශපාලනයෙන් තොරව ගෙවන්න
කිසිඳු පිළිසරණක් නැති අයට මාස දෙකක් සඳහා මසකට රුපියල් 5000 බැගින් ගෙවීමේදී දේශපාලනයෙන් තොරව  සුදුස්සන්ට එම ගෙවීම සිදු කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.