කාළගුණය ගැන විශේෂ අවධානයකින් ඉන්න | Colombocall කාළගුණය ගැන විශේෂ අවධානයකින් ඉන්න - Colombocall

Hot News

කාළගුණය ගැන විශේෂ අවධානයකින් ඉන්නකාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව උණුසුුම් කාලගුණය පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
ඒ බස්නාහිර හා සබරගමු පලාත්වලට. ගාල්ල, මාතර , කුරුණෑගල සහ මොනරාගල දිස්ත‍්‍රික් ද ඊට ඇතුලත්.
ප‍්‍රමාණවත් පරිදි ජලය පානය කිරිම සහ වෙභෙසකාරී කටයුතු සීමා කිරිම වැනි උපදෙස් පිලිපැදිය යුතු බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.