මන්න ප්‍රහාරයට ලක්වූ සුනඛ්‍යා මේ වන විට සුවය ලබමින් ! PHOTOS | Colombocall මන්න ප්‍රහාරයට ලක්වූ සුනඛ්‍යා මේ වන විට සුවය ලබමින් ! PHOTOS - Colombocall

Hot News

මන්න ප්‍රහාරයට ලක්වූ සුනඛ්‍යා මේ වන විට සුවය ලබමින් ! PHOTOSරටම කතා කළ මන්න ප්‍රහාරයට ලක්වූ සුනඛ්‍යා මේ වන විට සුවය ලබමින් ඇති බව වාර්තා වනවා.
පැය 4ක පමණ සැත්කමකින් පසු එම මන්නය ඉවත් කිරීමට වෛද්‍යවරුන්ට හැකිවූ බවයි වාර්තාවන්නේ.
කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික සත්ව රෝහලක මෙම සැත්කම සිදු කර තිබෙනවා.
මෙම ක්‍රියාව සිදුකළ පුද්ගලයා මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති බවත් වාර්තාවනවා