උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවය සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ පත්වීම් ලිපි අද තැපෑලට | Colombocall උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවය සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ පත්වීම් ලිපි අද තැපෑලට - Colombocall

Hot News

උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවය සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ පත්වීම් ලිපි අද තැපෑලටරැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවයේ පුහුණුව සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ පත්වීම් ලිපි අද තැපෑලට යොමු කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහි ලේකම් සිරිපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ, උපාධිධාරීන් 50000 ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද අයදුම්පත් යොමු කර තිබුණේ 40000 ක් පමණක් බවයි.

ජනාධිපති කාර්යාලය හරහා මේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

රාජ්‍ය සේවයේ පුහුණුව සඳහා බඳවා ගන්නා උපාධිධාරීන්ගෙන්  80 %ක්ම පාසල් සඳහා අනියුක්ත කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය