පාන් ඇතුලු සියලුම බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල අඩු වෙයි ! | Colombocall පාන් ඇතුලු සියලුම බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල අඩු වෙයි ! - Colombocall

Hot News

පාන් ඇතුලු සියලුම බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල අඩු වෙයි !
පාන් ඇතුළු සියලු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල අඩුකිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.
රජයේ බදු සහනය ජනතාවට ලබාදීම සඳහා පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් හෙට කොළඹදී පැවැත්වෙන සංගමයේ විශේෂ රැස්වීමකදී ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතයි