කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ ව්‍යාපෘතිය මැතිවරණය නිසා කරන සිද්ධියක් ! නිහාල් සූරියආරච්චි | Colombocall කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ ව්‍යාපෘතිය මැතිවරණය නිසා කරන සිද්ධියක් ! නිහාල් සූරියආරච්චි - Colombocall

Hot News

කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ ව්‍යාපෘතිය මැතිවරණය නිසා කරන සිද්ධියක් ! නිහාල් සූරියආරච්චිජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලද කිලෝමීටර් ලක්ෂයක ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන මැතිවරණය සඳහා ඉලක්ක කර ගන්නා ලද ව්‍යාපෘතියක් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු සභාපති නිහාල් සූරියආරච්චි මහතා සඳහන් කරයි.
කිලෝමීටර එකක දුරක් මාර්ගයක් කාපට් කිරීමට රුපියල් මිලියන 25ක මුදලක් වැය වන බවත් ඒ අනුව කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් කාපට් කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 2500 ක් වැය වන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.
නමුත් මේ වන තෙක් ඒ සම්බන්ධ කිසිදු මුදලක් වෙන් කර ඇති බව ද ඔහු පවසයි.
ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස සැලකෙන රෝහල්, මහාමාර්ග, වාරිමාර්ග, පාසල්, වරාය, ආගමික ගොඩනැගිලි ආදී සියල්ල සඳහා වසරකට වෙන්වන්නේ රුපියල් බිලියන 800ක් පමණක් යයිද පවසන ඔහු ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 2500ක් වැයකිරීමට ඒ සියළු මුදල් වසර තුනකට වඩා වැඩි කාලයක් ලබා ගත යුතු බවද ඔහු සඳහන් කරයි.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා වසරකට සාමාන්‍යයෙන් වෙන් කරන්නේ රුපියල් බිලියන 200ක් පමණක් යැයිද ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේය.