සයින්දමරදු වලට ලැබුණු නගරසභාව අත්හිටුවයි | Colombocall සයින්දමරදු වලට ලැබුණු නගරසභාව අත්හිටුවයි - Colombocall

Hot News

සයින්දමරදු වලට ලැබුණු නගරසභාව අත්හිටුවයි

සයින්දමරුදු වෙනම නගර සභාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අත්හිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව සමකැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, මුළු රටේම මෙවැනි තත්ත්වයන් නැවත සළකා බලා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බවයි.

සයින්දමරුදු නගර සභාව අහෝසි කරමින් ඉදිරියේදී ගැසට් නිවේදය නිකුත් කරනු ඇතැයි ද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ ය.