නිදහසට කරුණු දැක්වීමක් පවා නොකර අමීන්ගේ සේවය අත්හිටුවයි ! | Colombocall නිදහසට කරුණු දැක්වීමක් පවා නොකර අමීන්ගේ සේවය අත්හිටුවයි ! - Colombocall

Hot News

නිදහසට කරුණු දැක්වීමක් පවා නොකර අමීන්ගේ සේවය අත්හිටුවයි !හිටපු අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක සමග දුරකථන සංවදයක් පැවත්විමේ සිද්ධිය මුල් කර ගනිමින් BBC සිංහල පුවත් සේවයේ වාර්තාකරු අසාම් අමීන් ගේ සේවය අත්හිටුවා තිබෙනවා.
BBC ආයතනය විසින් ලිඛිතව මේ සම්බන්ධයෙන් තමන්ට දැනුම් දුන් බවයි අසාම් අමීන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ.
අසාම් අමීන්ගේ වැඩතහනම් කිරිම සම්බන්ධයෙන් නිදහසට කරුණු විමසිමක් ද BBC ආයතනය විසින් සිදුනොකල බවයි වාර්තා වන්නේ.