හොර රහසේ ජනතාවගේ බදු මුදල් විනාශ කරන වැඩක් ! -PHOTOS- | Colombocall හොර රහසේ ජනතාවගේ බදු මුදල් විනාශ කරන වැඩක් ! -PHOTOS- - Colombocall

Hot News

හොර රහසේ ජනතාවගේ බදු මුදල් විනාශ කරන වැඩක් ! -PHOTOS-දෙමටගොඩ සංඥා උපදෙපාර්තුමෙන්තුවට අයත් ලොරි රථයක් පෙරලි යන්නේ 2020/01/21 දිනය .
කේබල් පටවා ගත් මේ ලොරිය දෙමටගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවේ සිට පිටත් විය . මෙම කේබල් කිසිදු ඉල්ලිමකින් තොරව අනුරාධපුරයට යවන්නේ සංඥා උපදෙපාර්තු මේන්තුවෙන් සිදුකල මිල ගැනිම වසන් කිරිමටය .
සංඥා උප දෙපාර්තමේන්තුවට සංඥා ෆයිබ ඔප්ටික් කේබල් කිලෝමීටර් 17 මිලදි ගැනිමට අවශ්‍ය වෙනවා .
එය මිටර් 1000 කෑලි වලින් මේ මිලදි ගැනිම සිදු කලයුතු උවද නිලධාරීන් මිලදි ගන්නේ #මිටර් 100 කෑලි 1700 .
තමන්ට අවශ්‍ය වන්නේ #මිටර් 1000 කෑලි නිසා
#මිටර් 100 කැලි එකට එක්කර පෑස්සිය යුතුය . එක් කොටසක් පෑස්සිම සදහා රු 34000 කි .
පෑස්සිම් සදහා යන මුලු මුදල 34000 × 1700 =57,800,000
මේ විනාශ කරන්නේ රටේ ජනතාවගේ මුදල්‍ ය .
මෙම ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් යනු අධිතාක්ෂණ කේබලයක් වන අතර මෙම කේබල් පෑස්සිම් කලද අවශ්‍ය කරන තත්ත්වයට ගත නොහැකිය 
උපුටා ගැනීම නදීර මනෝජ් ගේ මුහුණුපොතෙන්