මාර්තුවලින් පසු සියළු උපාධිධාරීන්ට රැකියා දෙනවා ! | Colombocall මාර්තුවලින් පසු සියළු උපාධිධාරීන්ට රැකියා දෙනවා ! - Colombocall

Hot News

මාර්තුවලින් පසු සියළු උපාධිධාරීන්ට රැකියා දෙනවා !

මෙරට සිටින සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් සඳහා මාර්තු මස 1වනදා වන විට රැකියා ලබා දෙන බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා.