වැඩිහිටි දීමනාව ඉහළට ! නමුත් ගෙවීමට මුදල් නැහැ | Colombocall වැඩිහිටි දීමනාව ඉහළට ! නමුත් ගෙවීමට මුදල් නැහැ - Colombocall

Hot News

වැඩිහිටි දීමනාව ඉහළට ! නමුත් ගෙවීමට මුදල් නැහැවැඩිහිටි දීමනාව ලබාගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් වයස අවුරුදු 70ට වැඩි පුද්ගලයින් එක් ලක්ෂ තිස් හත්දහසක් පොරොත්තු ලේඛනවල සිටින බව වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරනවා.
ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට එම දීමනාව ගෙවීමට නොහැකි වී ඇති බව සඳහන්.
ඒ සඳහා වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය මේ වන විට රජයෙන් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලා ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.
එමෙන්ම දැනට මාසිකව රුපියල් 2000 ලෙස ගෙවන වැඩිහිටි දීමනාව රුපියල් 2500ක් දක්වා වැඩි කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.