අත්තනගල්ලෙන් චන්ද්‍රිකා එළවා දමයි | Colombocall අත්තනගල්ලෙන් චන්ද්‍රිකා එළවා දමයි - Colombocall

Hot News

අත්තනගල්ලෙන් චන්ද්‍රිකා එළවා දමයි

අත්තනගල්ල නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ඉවත් කර ලසන්ත අලගියවන්න පත් කර තිබෙනවා