කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට පාර්ලිමේන්තුවට මුඛ ආවරණ 5000 ක් ! | Colombocall කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට පාර්ලිමේන්තුවට මුඛ ආවරණ 5000 ක් ! - Colombocall

Hot News

කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට පාර්ලිමේන්තුවට මුඛ ආවරණ 5000 ක් !කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම වැලැක්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට සහ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට බෙදා සීම සඳහා මුඛ ආවරණ 5000ක් ඇණවුම් කර තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී එස්. ආර්. ඩී කරුණාරත්න මහත්ම්ය සඳහන් කලේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට මෙම ඇණවුම ලබා දී ඇති බවයි.
එමෙන්ම වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට අදාල උපදෙස් මේ වන විටත් පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දී ඇති බවයි.
පාර්ලිමේන්තු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා කිසියම් මුඛ ආවරණ ප්‍රමාණයක් සෞඛ්‍ය අමාතයන්ශයෙන්ගෙන්වා ගත් බවත්, ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවන්ට ලබා දුන් බවයි ඇය සඳහන් කර ඇත්තේ