ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් පරිසරහිතකාමී තීරණයක් | Colombocall ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් පරිසරහිතකාමී තීරණයක් - Colombocall

Hot News

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් පරිසරහිතකාමී තීරණයක්ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවන් සඳහා සහභාගිවන්නන්ගේ පරිභෝජනයට ප්ලාස්ටික් පානීය ජල බෝතල් ලබාදීම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටුවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා.
දීර්ඝ කාලයක සිට එහි පැමිණෙන පිරිස් වෙත පානීය ජල බෝතල් ලබාදීම සිදුවූ අතර, ඒ හේතුවෙන් දෛනිකව පරිසරයට බැහැර කෙරෙන ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය පිළිබඳ සලකා බලා ජනාධිපතිවරයා මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මෙම පියවර හේතුවෙන් පරිසරයට බැහැර කෙරෙන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයේ සුළු හෝ අඩුවීමක් සිදුවන අතර, එය අනෙක් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවලද ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස දුන් ආදර්ශවත් ආරම්භයක් ලෙස සැලකිය හැකියි.
මින් ඉදිරියට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සාකච්ඡා සඳහා සහභාගි වන්නන්ට ජල වීදුරු පිළිගැන්වීමට නියමිතයි.
ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම පරිසර හිතකාමී ඉදිරි පියවර පරිසර සංවිධාන සහ පරිසර හිතකාමී ආයතන රැසක ඇගයීමටද ලක්ව තිබෙනවා.