වාහන බලපත්‍ර ගැනීමේදී ඇස් පරීක්ෂාව පමණක් සිදු කරන්න ජනපතිගෙන් උපදෙස් ! | Colombocall වාහන බලපත්‍ර ගැනීමේදී ඇස් පරීක්ෂාව පමණක් සිදු කරන්න ජනපතිගෙන් උපදෙස් ! - Colombocall

Hot News

වාහන බලපත්‍ර ගැනීමේදී ඇස් පරීක්ෂාව පමණක් සිදු කරන්න ජනපතිගෙන් උපදෙස් !


පූර්ණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය බර වාහන රියැදුරු බලපත්‍රය සඳහා සීමා කරන්නැයි ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇතැයි වාර්තාවනවා.
සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපත්‍රය සඳහා ඇස් පරීක්ෂාව පමණක් සිදුකරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලබා දී ඇති බව සඳහන්.