දිවයින පුරා නගර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ! | Colombocall දිවයින පුරා නගර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ! - Colombocall

Hot News

දිවයින පුරා නගර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් !
ලබන ජනවාරි පළමු වන දින දිවයින පුරා නගර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා පවසයි.
පරිසර හා වනජීවි සම්පත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ඒ සඳහා සියලු පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින් මේවන විට දැනුවත් කර ඇති බවයි.
තරුණ කොටස් සහ ස්වෙච්ඡා සංවිධානවල සහය ඇතිව මෙම වැඩසටහන රටපුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.