බාලවයස් විවාහ තහනම් කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ! | Colombocall බාලවයස් විවාහ තහනම් කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ! - Colombocall

Hot News

බාලවයස් විවාහ තහනම් කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට !


ඉස්ලාම් ෂරියා නීතියට අනුව සිදු කරනා බාලවයස් විවාහ තහනම් කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ. 
පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය විසිනි.
මෙම යෝජනාව අනුව විවාහ වන අවම වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 18ක් වෙයි.
ඉස්ලාම් නීතියට සිදුවන බාල වයස් විවාහයන් මෙන්ම උඩරට නීතිය අනුව සිදුවන ඇතැම් විවාහද මෙමගින් අහෝසි කිරීමට යෝජනා කර ඇත.