හිටපු ජනාධිපති කාර්යාල මණ්ඩල ප්‍රධානි වැරදිකරු වෙයි | Colombocall හිටපු ජනාධිපති කාර්යාල මණ්ඩල ප්‍රධානි වැරදිකරු වෙයි - Colombocall

Hot News

හිටපු ජනාධිපති කාර්යාල මණ්ඩල ප්‍රධානි වැරදිකරු වෙයි
හිටපු ජනාධිපති කාර්යාල මණ්ඩල ප්‍රධානි I.K. මහානාම සහ දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති P. දිසානායක අල්ලස් නඩුවෙන් වැරදිකරුවන් වී තිබෙනවා.
රුපියල් කෝටි 2ක අල්ලසක් ලබාගැනීම සම්බන්ධව පැවති නඩුවේ තීන්දුව ලබා දෙමින් අද (19) ඔවුන් බවට පත් කර ඇත.