උත්සව සමයේ වෙළඳපලේ සහල් හිඟයක් ! | Colombocall උත්සව සමයේ වෙළඳපලේ සහල් හිඟයක් ! - Colombocall

Hot News

උත්සව සමයේ වෙළඳපලේ සහල් හිඟයක් !

නාඩු සහ සුදු කැකුළු සහල්වල හිඟයක් මේ වන විට වෙළඳපොල තුල පවතින බවත් මේ හේතුවෙන් එම සහල්වල මිල ගණනන්ද සීග්‍ර ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

වෙළඳපොල තුළ නාඩු සහ සුදු කැකුළු සදහා පවතින ඉල්ලුම වැඩිවිම සහ ප්‍රමාණවත් පරිදි සහල් තොඟ වෙලඳපොලට නොපැමිණිම මෙලෙස මිල ඉහල යාමට හේතුව වී ඇත.

උත්සව සමය ආසන්න වීමත් සමඟම මෙලෙස සහල් හිඟ වීම හා සීග්‍ර ලෙස මිල ඉහල යාම හේතුවෙන් ජනතාව මහත් අපහසු තත්වයකට පත් වීතිබේ.

පවතින සහල් ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ජිවන වියදම් කමිටුව රැස්වී විසදුමක් ලබා ගැනිමට අපේක්ෂා කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා සඳහන් කරනවා.

නාඩු සහ සුදු කැකුළු සහල්වල හිඟයක් මේ වන විට වෙළඳපොල තුල පවතින බවත් මේ හේතුවෙන් එම සහල්වල මිල ගණනන්ද සීග්‍ර ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

වෙළඳපොල තුළ නාඩු සහ සුදු කැකුළු සදහා පවතින ඉල්ලුම වැඩිවිම සහ ප්‍රමාණවත් පරිදි සහල් තොඟ වෙලඳපොලට නොපැමිණිම මෙලෙස මිල ඉහල යාමට හේතුව වී ඇත.

පවතින සහල් ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ජිවන වියදම් කමිටුව රැස්වී විසදුමක් ලබා ගැනිමට අපේක්ෂා කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා සඳහන් කරනවා.