විද්‍යාපීඨ විශ්වවිද්‍යාලපීඨ දක්වා උසස් කිරීමට තීරණය කරයි | Colombocall විද්‍යාපීඨ විශ්වවිද්‍යාලපීඨ දක්වා උසස් කිරීමට තීරණය කරයි - Colombocall

Hot News

විද්‍යාපීඨ විශ්වවිද්‍යාලපීඨ දක්වා උසස් කිරීමට තීරණය කරයි
ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ, විශ්වවිද්‍යාල පීඨ ලෙස උසස් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි විය.

ඒ, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුවයි.

ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව මෙරට සියලු ගුරුවරුන් උපාධිධාරීන් බවට පත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ශාස්ත්‍රීය සහ නෛතිකමය කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කිරීමට ද නියමිතයි.

ඒ, අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය නියෝජනය වන ආකාරයෙනි.