ඩොලර් මිලියන 25ක ණය මුදලක් ලබා දීමට අනුමැතිය | Colombocall ඩොලර් මිලියන 25ක ණය මුදලක් ලබා දීමට අනුමැතිය - Colombocall

Hot News

ඩොලර් මිලියන 25ක ණය මුදලක් ලබා දීමට අනුමැතිය
නව රජයට ලෝක බැංකුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 25ක ණය මුදලක් ලබා දීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් රාජ්‍ය සේවයේ විනිවිදභාවය, කාර්යක්ෂමතාව සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙම ණය මුදල ලබා දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.