රණවිරු සුනිල් රත්නායකට ජනපති සමාව | Colombocall රණවිරු සුනිල් රත්නායකට ජනපති සමාව - Colombocall

Hot News

රණවිරු සුනිල් රත්නායකට ජනපති සමාව

සුනිල් රත්නායක රණවිරුවාව, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ විශේෂ නියෝගයෙන් මීට සුළු වේලාවකට පෙර නිදහස් කරන ලදී.