අළුත් ඡන්ද ලක්ෂ දහයකට පමණ මෙවර සුදුසුකම් ! | Colombocall අළුත් ඡන්ද ලක්ෂ දහයකට පමණ මෙවර සුදුසුකම් ! - Colombocall

Hot News

අළුත් ඡන්ද ලක්ෂ දහයකට පමණ මෙවර සුදුසුකම් !

ජනාධිපතිවරණයක් සඳහා සිය පළමු ඡන්දය භාවිත කරන අලුත් ඡන්ද 947,606ක් මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා භාවිත කිරීමට සුදුකම් ලබා තිබේ.
මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා 2018 ඡන්දහිමි නාමලේඛනය භාවිත කරන අතර, ඒ අනුව ලියාපදිංචි මුළු ඡන්ද හිමියන්ගේ සංඛ්‍යාව 15,992,096කි.
2015 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා ඡන්ද 947,606 සංඛ්‍යාවක් අලුතින් ලියාපදිංචි වී ඇත. ඒ අනුව 2015 වසරින් පසුව මෙවර (2019) පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා පළමුවරට ඡන්දය භාවිත කරන නව ඡන්දදායකයන් 947,606ක් එකතු වී ඇත.
ඒ අනුව 2015 වසරේදී ඡන්ද 37,6715ක්, 2016දී ඡන්ද 190,765ක්, 2017දී ඡන්ද 148,897ක් සහ 2018 වසරේදී ඡන්ද 231,229ක් අලුතින් එකතු වී තිබේ.