ජල බිල්පත් නිවසේදීම "ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හා ඩෙබිට් කාඩ්" මගින් ගෙවීමේ පහසුකම් ! | Colombocall ජල බිල්පත් නිවසේදීම "ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හා ඩෙබිට් කාඩ්" මගින් ගෙවීමේ පහසුකම් ! - Colombocall

Hot News

ජල බිල්පත් නිවසේදීම "ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හා ඩෙබිට් කාඩ්" මගින් ගෙවීමේ පහසුකම් !

ඉදිරියේදී සියලුම ජල බිල්පත් නිවසේදීම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හා ඩෙබිට් කාඩ් මගින් ගෙවීමේ පහසුකම් ඇති කරන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.
ජල මනු සටහන්කරුවන් ජල බිල්පත ලබාදුන් මොහොතේදීම මෙම ගෙවීම සිදුකළ හැකි බවත්, මීට අමතරව ජල විසන්ධි කිරීමකට පැමිණෙන නිලධාරීන්ට අදාළ මුදල මෙම පහසුකම් යටතේ ගෙවා ජල විසන්ධි කිරීම වළක්වාගැනීමටත් හැකි බව එම මණ්ඩලය පෙන්වා දෙනවා.
මීට අමතරව ජංගම දුරකථන අංකවලට SMS පණිවුඩයක් මගින් ජල විසන්ධි කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට හා පවතින හිඟ මුදල් සහ මනු සටහන්කරු ලබාගන්නා දත්තවලට අනුව මාසික ජලබිල පිළිබඳව ද මෙම ක්‍රමය යටතේ පාරිභෝගිකයාට ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
නව ජල සම්බන්ධතා ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු සියලුම මුදල් ජල බිල්පත් ගෙවන ආකාරයටම ඕනෑම බැංකු ශාඛාවකට ගෙවීමේ පහසුකම් ඇති කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ද ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.