විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට තිබූ අසම්මත නිවාඩුව අවසන් | Colombocall විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට තිබූ අසම්මත නිවාඩුව අවසන් - Colombocall

Hot News

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට තිබූ අසම්මත නිවාඩුව අවසන්


මාසයකට වැඩි කාලයක් ක්‍රියාත්මක කළ විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවක වැඩ වර්ජනය අවසන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් දවසක් නිවෙස්වල සිටි විශ්වවිද්‍යාක සිසුන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ වීම සිදුවෙනවා.

කෙසේ නමුත් රටක අනාගතය බාරගැනීමට සූදානමින් සිටින විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනයෙන් විවිධ පිරිස්වල අවශ්‍යතා සපුරාගැනීම  කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැකි බව බහුතර ජනතා අදහස වී තිබුනා.