බෝරා මුස්ලිම්වරු ලංකාවේ දුම්රිය ස්ථානයක් සපුරා වෙනස් කරයි ! (PHOTOS) | Colombocall බෝරා මුස්ලිම්වරු ලංකාවේ දුම්රිය ස්ථානයක් සපුරා වෙනස් කරයි ! (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

බෝරා මුස්ලිම්වරු ලංකාවේ දුම්රිය ස්ථානයක් සපුරා වෙනස් කරයි ! (PHOTOS)

අදින් (09) ඩාවුඩි බෝරා ප්‍රජාවේ ගෝලීය ආගමික සමුළුව අවසන් වනවා.

ඔවුන්ගේ පසුගිය දින වල පැවැත්වුණ සමුළුව අතරතුර කාලයේදී ඩාවුඩි බෝරා ප්‍රජාව බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය අලංකාර කිරීම සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කර තිබෙනවා.

බුර්හානි සෙරෙන්ඩිබ් පාසලේ අන්තර් ක්‍රියාකාරී සමාජය සමඟ එක්ව මෙය කටයුත්ත ඔවුන් විසින් සිදු කර තිබෙනවා.