ගම්පහට සහ කැලණියට ජලය නවතා දමයි ! | Colombocall ගම්පහට සහ කැලණියට ජලය නවතා දමයි ! - Colombocall

Hot News

ගම්පහට සහ කැලණියට ජලය නවතා දමයි !
සැප්තැම්බර් 10 වෙනි අඟහරුවාඩා උදෑසන 9.00 සිට පැය 18 ක කාලයක් කැලණිය සහ ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කර සිටිනවා.

කැලණිය ගඟ දකුණු ඉවුරේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේ නව ජල නළ පද්ධතිය සම්බන්ධ කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට හේතුවී ඇති බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පැවසුවේ.

වත්තල, මාබෝල, ජාඇල සහ කටුනායක, සීදුව නගර සභා බල ප්‍රදේශය, වත්තල, මහර සහ ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය හා ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතව ඇත.