රුවන් විජයවර්ධන ජනපතිට අමුතු ලියුමක් යවයි ! | Colombocall රුවන් විජයවර්ධන ජනපතිට අමුතු ලියුමක් යවයි ! - Colombocall

Hot News

රුවන් විජයවර්ධන ජනපතිට අමුතු ලියුමක් යවයි !ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගැනීම ජනාධිපති නියමයෙන් ඊයේ සිදු වුණා. ඒ ජනාධිපතිවරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව මහාභාණ්ඩාගාරයට බරක් වෙමින්  මසකට කෝටි පහක පාඩුවක් ලබමින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. මෙසේ පාඩු ලැබීම තුළ එම පාඩුව පියවීමට කිසිදු දේශපාලකයකු තම පෞද්ගලික  ධනය ලබා දීම කිසිදිනක සිදු නොවන්නකි. ඒ වෙනුවට සිදුවන්නේ මහජනතාවගේ බදුමුදලින් එම පාඩුව පියවීමට රජයට සිදුවීමයි.

රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් රුවන් විජයවර්ධන ලිපියක් මාර්ගයෙන් ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර තිබෙනවා. එම ලිපිය පහළින්