එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කරයි. | Colombocall එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කරයි. - Colombocall

Hot News

එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කරයි.
එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කරයි.

කෘත්‍යාධිකාරී  මණ්ඩලයේ කැමැත්ත සහිතව මෙය සිදු වූ බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

වැඩිදුර විස්තර බලාපොරොත්තුවන්න