කඩුවෙල හිටපු පුරපති එ.ජා.ප ට යයි | Colombocall කඩුවෙල හිටපු පුරපති එ.ජා.ප ට යයි - Colombocall

Hot News

කඩුවෙල හිටපු පුරපති එ.ජා.ප ට යයි

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී කඩුවෙල නගර සභාවේ නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු පුරපති G. H බුද්ධදාස මහතාගේ සහය අගමැති තුමන්ට සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා දෙන බවට ඊයේ අගමැති තුමන් හමු වී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.