පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවේ කාලය දීර්ඝ වෙයි ! | Colombocall පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවේ කාලය දීර්ඝ වෙයි ! - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවේ කාලය දීර්ඝ වෙයි !





පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය සැප්තැම්බර් 30 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

ඒ කාරක සභවේ කාල සීමාව දිර්ඝ කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු අවසරය ලබා දීමෙන් අනතුරුවය .2019 අප්‍රේල් 21 දින එල්ලවූ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා මෙම තේරීම් කාරක සභාව පත්කරන ලදී .