ලාංකික විද්‍යාඥයින් පිරිසක්‌ නව ග්‍රහ මණ්‌ඩලයක්‌ සොයාගෙන ! | Colombocall ලාංකික විද්‍යාඥයින් පිරිසක්‌ නව ග්‍රහ මණ්‌ඩලයක්‌ සොයාගෙන ! - Colombocall

Hot News

ලාංකික විද්‍යාඥයින් පිරිසක්‌ නව ග්‍රහ මණ්‌ඩලයක්‌ සොයාගෙන !ආතර් සී ක්‌ලාක්‌ ආයතනයේ තාරකා විද්‍යා අංශය මගින් සිදුකරන ලද පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයක්‌ ලෙස ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයින් පිරිසක්‌ විසින් පළමු වරට අප සෞරග්‍රහ මණ්‌ඩලයට පිටතින් නව ග්‍රහ මණ්‌ඩලයක්‌ සොයාගෙන ඇතැයි එම ආයතනය පවසනවා.

මෙම නව සොයා ගැනීම හඳුන්වාදීම මෙම 20 වනදා පෙ. ව. 10.30ට ආතර් සී ක්‌ලාක්‌ ආයතනයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුකෙරෙණු ඇති.