බස්නාහිර ගුරු පුරප්පාඩු 1000 ක් ! | Colombocall බස්නාහිර ගුරු පුරප්පාඩු 1000 ක් ! - Colombocall

Hot News

බස්නාහිර ගුරු පුරප්පාඩු 1000 ක් !
බස්නාහිර පළාතේ ගුරු පුරප්පාඩු 1000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පවතින බව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ, එම පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම මේ මාසය ඇතුළත සිදු කරන බව ය.

පසුගියදා පැවති ගුරු විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත එම බඳවා ගැනීම් සිදු කෙරෙනු ඇති.

විභායෙන් සමත් වූවන්ගේ ලේඛනයක් මේ වන විට නිකුත් කර ඇති අතර එම ලේඛනයට අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ඔවුන් කැඳවීම ලබන සතියේ සිදු කරන බව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ ය.

ප්‍රාථමික, දෙමළ මාධ්‍ය මෙන්ම කලා විෂයන් ඉගැන්වීම සඳහා ද ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට නියමිත ය.