හතුරුසිංහ ඉවත් කිරීමට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරයි | Colombocall හතුරුසිංහ ඉවත් කිරීමට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරයි - Colombocall

Hot News

හතුරුසිංහ ඉවත් කිරීමට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරයි

දිගින් දිගටම ලැබූ පරාජ වැලට තවත් හේතුවක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් හඳුනා ගෙන තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මාසිකව ලක්ෂ 80ක සුපිරි වැටුපක් ලබා ගන්නා චන්දික හතුරුසිංහ සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. ඒ ඔහුගේ ගිවිසුම 2020 වසර දක්වා දිවෙන ගිවිසුමක් වීම හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත් චන්දික හතුරුසිංහ සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් වුවහොත් ඔහු ක්‍රිකට් ආයතනය යටතේම පාලනය වන වෙනත් කණ්ඩායමකට හෝ පුහුණු සංචිතයකට අනියුක්ත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ අනුව චන්දික හතුරුසිංහ ඉල්ලා අස් නොවුනහොත් ඔහු ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරිත්වයට හෝ ඇකඩමියක හෝ පුහුණුකාරීත්වයට පත් කිරීමට නියමිතය.