හිස්බුල්ලා ගස් (--ල්ලා ! ) මහේෂි කට අරී ! මෙන්න අළුත්ම වීඩියෝව -VIDEO- | Colombocall හිස්බුල්ලා ගස් (--ල්ලා ! ) මහේෂි කට අරී ! මෙන්න අළුත්ම වීඩියෝව -VIDEO- - Colombocall

Hot News

හිස්බුල්ලා ගස් (--ල්ලා ! ) මහේෂි කට අරී ! මෙන්න අළුත්ම වීඩියෝව -VIDEO-

මහේෂි, පේෂල ඇතුළු කලාකරුවන් රැසක් මුස්ලිම් අමාත්‍යවරු , ආණ්ඩුකාරවරු වෙත  ජනතාවගේ ඇති අප්‍රසාදය පෙන්වීමට මෙන්ම ආණ්ඩුවට විරෝධය දැක්වීම උදෙසා සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවය සාර්ථක ලෙස පැවැත්වුණා.

තරුණ නිළියක් වන මහේෂි මෙහිදී කැපීපෙනෙන චරිතයක් වුණා. එම වීඩියෝව පහළින්