වහබ්වාදී මිනිසුන් අඳුනගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ! විමසිල්ලෙන් සිටින්න | Colombocall වහබ්වාදී මිනිසුන් අඳුනගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ! විමසිල්ලෙන් සිටින්න - Colombocall

Hot News

වහබ්වාදී මිනිසුන් අඳුනගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ! විමසිල්ලෙන් සිටින්න“සූෆීවරුන් තමයි ලංකාවට මුලින් ම ආව පිරිස.වහබ්වාදය පැතිරෙන්න සල්ලි නිසා. සහරාන් ගෙ මරණෙන් පස්සෙ ඇතිවුන සිදුවීම් එක්ක ඔවුන් නිහඩවා ඉන්නවා.

කාතන්කුඩියේ 236 ක් වහබ්වාදින් හිටියා. ඔවුන් ව හදුනාගත හැකි ලක්ෂණ තියනවා. වහබ්වාදීන් හිතනවා ඔවුන්ට වෙනම පල්ලි ඕන කියලා. වෙනම රාජ්‍යක් ඕන කියලා  නෝම්බි කාලෙට සාම්ප්‍රදායිකව අපි අදහන්න ඕන ඒවා 20 ක් තියනවා.

හැබැයි වහබ්වාදීන් කියනවා අදහන්න ඕන ඒවා 8 යි තියෙන්නෙ කියලා.  තක්බීර් කියනකොට සූෆිවරුන් අත් දෙක පපුවට පහලින් බඩ ප්‍රදේශයෙන් තමා තියාගන්නෙ. වහබ්වාදීන් අත් දෙක පපුවෙ තියාගන්නවා.

දණහිස උඩ අත තියාගෙන ඇගිලි තුනක් නවාගෙන දබැරගිල්ලයි මාපටැගිල්ලයි ඉදිරියට දික් කරන් යාක්දා කරන අවස්තා තියනවා. වහබ් වාදීන් මේ දබැරගිල්ල සොලවමින් තමා ඉන්නෙ. අනික් කාරණය තමයි ඔවුන්ගෙ රැවුල.වහබ්වාදීන් උඩු රැවුල වවන්නෙ නෑ. යටි රැවුල ප්‍රමාණය ඉක්මවලා වවනවා. ඒ වගේ ම මෙයාලා සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් තොප්පිය පළදින්නෙ නෑ.”

බදුරියා ජුම්මා පාලක අදිකාරී සාමාජික කේ එම් බශීර් මෙලෙස අදහස් දැක්විය