නිවෙස් වල පවතින තියුණු ආයුධ සම්බන්ධයෙන් අමීන්ගේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධත්වයක් ! | Colombocall නිවෙස් වල පවතින තියුණු ආයුධ සම්බන්ධයෙන් අමීන්ගේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධත්වයක් ! - Colombocall

Hot News

නිවෙස් වල පවතින තියුණු ආයුධ සම්බන්ධයෙන් අමීන්ගේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධත්වයක් !මුස්ලිම් පල්ලිවලින් සහ නිවෙස්වලින් හමුවන කඩු සහ වෙනත් තියුණූ ආයුධ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කවුන්සිලයේ සභාපති එන් එම් අමීන් කළ ප්‍රකාශය සත්‍ය ගවේශකයෝ සංවිධානයද හෙලා දකිනවා.

මෙවැනි විසුලූ සහගත ප්‍රකාශවලින් සිදුවන්නේ ජාතීන් අතර තව දුරටත් විරසකයන් වර්ධනය වීම බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.