මා ඔය අසලින් සිම් තොගයක් ගොඩ ගනී ! පොලීසියෙන් පරීක්ෂණයක් | Colombocall මා ඔය අසලින් සිම් තොගයක් ගොඩ ගනී ! පොලීසියෙන් පරීක්ෂණයක් - Colombocall

Hot News

මා ඔය අසලින් සිම් තොගයක් ගොඩ ගනී ! පොලීසියෙන් පරීක්ෂණයක්
කොච්චිකඩේ ප්‍රදේශයකදී සඟවා තබන ලද සිම් කාඩ්පත් 1475ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
කොච්චිකඩේ ඕවිටියාව මාඔය අසළ කැලෑ ප්‍රදේශයක පොහොර උරයක දමා මෙම සිම් කාඩ්පත් සඟවා තිබී තිබෙනවා.
සියලු සිම් කාඩ්පත් එක්තරා පුද්ගලික සමාගමකට අයත් ඒවා බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ කොච්චිකඩේ පොලිසිය මගින් සිදු කරනවා.