පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිරිසක් මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ සොයා බැලීමට යයි | Colombocall පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිරිසක් මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ සොයා බැලීමට යයි - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිරිසක් මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ සොයා බැලීමට යයි

උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සාමාජිකයෝ අද බැටික්ලෝ කැම්පස් ශ්‍රී ලංකා නමින් මඩකලපුවේ ඉදිවන විශ්වවිද්‍යාලයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වෙති.

එම කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන තම වාර්තාව සඳහා මෙම නිරීක්ෂණ ද ඇතුළත් කරන බව ය.

උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව මේ වන විට අදාළ විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන විමර්ශනය සඳහා ඊට පහසුකම් සැලසූ විවිධ ආයතනවලින් ලියකියැවිලි ලබා ගෙන පරීක්ෂා කර ඇති බව ද මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ ය.