ජනාධිපතිට සහ ලේකම්ට වාහන ගන්න කෝටි 19 ක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවවට | Colombocall ජනාධිපතිට සහ ලේකම්ට වාහන ගන්න කෝටි 19 ක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවවට - Colombocall

Hot News

ජනාධිපතිට සහ ලේකම්ට වාහන ගන්න කෝටි 19 ක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවවට

ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයාට ආරක්ෂක රථයක් හා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට වෙන්කරන ලද වාහනයක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 19කට වැඩි මුදලක් අනුමත කර ගැනීම සදහා ඉදිරිපත් කෙරුණු පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවකට පාර්ලිමේන්තුව ඊයේ(07) ලැබිණි.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කලේය.

මෙම වාහන මිලදී ගැනීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට මූලධන වියදම වශයෙන් රුපියල් දහනව කෝටි හත් ලක්ෂයක ප්‍රතිපාදන අනුමත කරන්නැයි මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා තිබිණ.

මෙයට අමතරව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට රුපියල් කෝටි 10කට වැඩි වටිනා තවත් වාහන මිලදී ගැනීමට ඉදිරිපත් කෙරුණු පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවකටද පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඊයේ ලැබිණ. මෙසේ අනුමත කෙරුණේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට බස් රථ දහයක්, ට්‍රක් රථ හයක්, ගලිබවුසර් දෙකක්, ජලබවුසර් එකක් සහ ත්‍රී රෝද රථ හතක් මිලදී ගැනීම සදහාය.

උපුටාගැනීම - ලංකාදීප