බදුරලියේ පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් අසල තිබී බෝම්බ 13 ක් සොයා ගනී ! පොලිසියෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ (PHOTOS) | Colombocall බදුරලියේ පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් අසල තිබී බෝම්බ 13 ක් සොයා ගනී ! පොලිසියෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

බදුරලියේ පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් අසල තිබී බෝම්බ 13 ක් සොයා ගනී ! පොලිසියෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ (PHOTOS)


බදුරලිය, පාලින්දනුවර ප්‍රදේශයේ ප්‍රාථමික විදුහලක ගොඩනැගිල්ලක් අසළ තිබියදී අත් බෝම්බ 13 ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලක් අසල තිබුණ පාර්සලයක් පිළිබඳව එම පාසලේ මුරකරු විසින් පරීක්ෂා කිරීමේදී  මෙම අත් බෝම්බ හමු වී තිබෙනවා.
මුරකරු අදාල පාර්සලය පිළිබඳව විදුහල්පතිවරයා දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව විදුහල්පති බදුරලිය පොලිසියට දැනුම් දී තිබෙනවා.
ඉන් අනතුරුව එහි පැමිණි යුදහමුදා නිලධාරීන් එම බෝම්බ පාර්සලය පාසල් පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.
බදුරලිය පොලිසිය මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්‍ෂණ පවත්වනවා.