පාස්කු ප්‍රහාරයේ සම්පූර්ණ වගකීම ISIS ත්‍රස්ත සංවිධානය භාර ගනී | Colombocall පාස්කු ප්‍රහාරයේ සම්පූර්ණ වගකීම ISIS ත්‍රස්ත සංවිධානය භාර ගනී - Colombocall

Hot News

පාස්කු ප්‍රහාරයේ සම්පූර්ණ වගකීම ISIS ත්‍රස්ත සංවිධානය භාර ගනීජීවිත 300කට අධික පිරිසක් අහිමි වූ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකීම ISIS ත්‍රස්ත සංවිධානය විසින් භාර ගෙන තිබෙනවා.


ඒ අයිසීස් ත්‍රස්ත සංවිධානයේ ශාඛාවක් උපුටා දක්වමිනි.

නැෂනල් තවුහීද් ජමාද් නම් මෙම ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ දේශීය ත්‍රස්ත සංවිධානය අයීසිස් ත්‍රස්ත සංවිධානයට සම්බන්ධ බව මින් පෙර මාධ්‍ය වාර්තා පළව තිබුණි.

අරාබි බසින් පළව තිබෙනා එම වාර්තා පණිවිඩය පහතින්,