සැබෑවටම හේමසිරි ඉල්ලා අස්වෙයි. ජනාධිපති නොකියූ දෙයක් හෙළි කරයි | Colombocall සැබෑවටම හේමසිරි ඉල්ලා අස්වෙයි. ජනාධිපති නොකියූ දෙයක් හෙළි කරයි - Colombocall

Hot News

සැබෑවටම හේමසිරි ඉල්ලා අස්වෙයි. ජනාධිපති නොකියූ දෙයක් හෙළි කරයි
 ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති යම් යම් ආයතන මගින් සිදුවී ඇතැයි, පැවසෙන දුර්වලතා සම්බන්ධයෙන් තමා වගකීම භාර ගනිමින් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ඔහු පැවසී ය.

ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳ පැහැදිලි කරමින් ඔහු අවධාරණය කළේ, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය මගින් ඉටු කළ යුතු වැඩ කොටසින් 99%ක් නිසියාකාරව ඉටු කර ඇති බවයි.

තව ද ජනාධිපතිවරයා තමාට ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස නොපැවසූ බවත්  ඔහු පැවසී ය.